Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door de SAS Société d'Exploitation du Château de Charbogne (SECC) - 11 grande rue - 08130 Charbogne. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene verkoopvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform. Deze zijn van toepassing op alle online boekingen via ons boekingsplatform.
Château de Charbogne verbindt zich ertoe om aan geen enkele derde informatie, van welke aard dan ook, op welk medium dan ook, bekend te maken die de klant hem mogelijk heeft gegeven ter gelegenheid van de uitvoering van deze reservering. .Deze laatste bepalingen zijn echter niet van toepassing op informatieverzoeken van de overheid en/of de rechtbanken.


BOEKINGSPROCES:
Reserveringen door de klant worden gemaakt via het reserveringsplatform. De reserverende klant kan deze site alleen gebruiken als hij meerderjarig is en bevoegd is om contracten te ondertekenen waarvoor hij verantwoordelijk is. Hij is financieel verantwoordelijk voor al zijn gebruik van de site.
De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de reserveringsvoucher in te vullen. De klant verklaart de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de inbeslagname van de bankkaart als vooruitbetaling van de aanbetaling, de raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerde prijs vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant. De klant ontvangt een boekingsbevestiging per e-mail.

BETALING: Betaling van het saldo van het verblijf vindt plaats uiterlijk een maand voor aankomst
Er wordt een aanbetaling van 30% van de creditcard van de klant afgeschreven op het moment van boeking (bij directe boeking op de site) of er wordt een overschrijving verwacht bij directe boeking.                                   

Het saldo wordt betaald via overschrijving of per cheque of vakantiecheques In geval van privatisering van het kasteel (het hoofdgebouw en de twee verblijven): een aanbetaling van 15% wordt gevraagd, de betaling van het saldo wordt verwacht uiterlijk zes maanden voor de aankomstdatum.

Bankgegevens: rekeninghouder: SECC
IBAN: FR7630087337500002168790149 BIC: CMCIFRPP


ANNULERINGSVOORWAARDEN:
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek.
Alle opzegging dient per e-mail of per post te worden meegedeeld, waarbij de datum van ontvangst door Château de Charbogne als bewijs geldt.
- Meer dan 180 dagen voor het betreden van het pand: 100 euro administratiekosten worden ingehouden.

- Van 180 dagen tot 89 dagen: 50% van het bedrag van het verblijf
- Van 90 dagen tot 1 dag: 90% van het bedrag van het verblijf
- No-show: indien de klant niet komt opdagen op de dag vermeld op het contract, na een periode van 24 uur en zonder verwittiging aan Château de Charbogne: de volledige huur wordt ingehouden door Château de Charbogne, het contract wordt als ontbonden beschouwd, het Château de Charbogne kan over zijn verhuur beschikken.

WAARBORG:
Er wordt een borg gevraagd van 1000 euro.De klant dient deze uiterlijk één week voor aankomst op te sturen naar de eigenaar en zal, indien er geen schade is geconstateerd, binnen 15 dagen na teruggave van de sleutels aan de huurder worden geretourneerd. Voor buitenlandse klanten of klanten die geen chequeboekje hebben, moet de borg voor aankomst per bankoverschrijving worden betaald. Bij verlies van sleutels wordt een bedrag van 50 euro als schadevergoeding ingehouden op de borg. Voor de privatisering van het kasteel bedraagt de waarborgsom dan € 5.000.

DIEREN : Dieren zijn niet toegestaan in het Château de Charbogne.

GEBRUIK VAN DE RUIMTE: Het Château de Charbogne stelt de accommodatie ter beschikking in overeenstemming met de beschrijving die het ervan heeft gemaakt en houdt deze in goede staat. De klant zal in alle rust genieten van de huur en er goed gebruik van maken, in overeenstemming met de beschrijving van het pand.
De huur is voor het exclusieve gebruik van de klant en zijn familie of vrienden.De klant is verplicht de in het land geldende leefregels te respecteren, in het bijzonder geen overlast te veroorzaken in de buurt, zeker niet na 22.00 uur.
Het plaatsen van tenten of het parkeren van caravans of campers op het terrein van het gehuurde is verboden, behalve met voorafgaand akkoord van Château de Charbogne.
De klant verbindt zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van eventuele schade aan het gehuurde. Objecten moeten op hun plaats blijven in hun respectievelijke kamers. Elke schade of ontbrekend item zal resulteren in een aftrek van het bedrag van de borg.
Het pand moet door de klant schoon worden gehouden. De elementen van het meubilair moeten worden bewaard zoals ze zijn, de planten moeten worden bewaterd.
De klant moet ervoor zorgen dat het pand goed geventileerd is om elke concentratie van vocht en condensatie te voorkomen. Het is verboden voorwerpen in de toiletten te gooien die de leidingen kunnen verstoppen of verstoppen.
Alle reparaties, ongeacht hun belang, noodzakelijk gemaakt door nalatigheid van de klant tijdens de huur, zijn voor zijn rekening.
In geval van ongemak buiten de wil van de eigenaar (openbare of particuliere staking, gas- of elektriciteitsonderbrekingen, enz.), kan de klant Château de Charbogne niet aansprakelijk stellen. Evenzo kan Château de Charbogne niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van administratieve sluiting van het zwembad waartoe is besloten door de Regionale Gezondheidsdienst.

INVENTARIS EN INVENTARIS: De gehuurde goederen worden geacht vrij van schade te zijn wanneer de klant binnenkomt. Deze laatste heeft tot de dag na zijn aankomst om 10.00 uur de tijd om eventuele geconstateerde afwijkingen aan Château de Charbogne te melden. Na deze periode is de geconstateerde schade niet de verantwoordelijkheid van Château de Charbogne maar van de klant.
Als het Château de Charbogne schade vaststelt na het vertrek van de klant, moet het hem binnen een week informeren.

GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD : Regels voor toegang tot het zwembad worden naar de klant gestuurd.De klant verbindt zich ertoe dit reglement te respecteren en ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan het verblijf deze respecteren (uittreksel: verbod op drinken en eten in het zwembad, kinderen onder toezicht van een volwassene, verplichte zeepdouche voor het zwemmen.. .) . Toegang tot het zwembad is tussen 9.00 en 22.00 uur.

SPECIFIEKE GEZONDHEIDSVOORWAARDEN : Als er administratieve beperkingen zijn uitgevaardigd door de overheid (lokale opsluiting, verkeersbeperking, enz.), Worden last-minute uitstel en annuleringen geaccepteerd. (€ 100 administratiekosten voor annuleringen)

VERZEKERING: De klant is verplicht de aan hem toevertrouwde of verhuurde lokalen te verzekeren. Hij moet dus nagaan of zijn hoofdverblijfcontract voorziet in de verlenging van de vakantie (vakantieverhuur). Is het tegendeel het geval, dan moet hij tussenkomen bij zijn verzekeringsmaatschappij en de verlenging van de waarborg vorderen of een bijzonder contract afsluiten onder de "resort" " clausule. Bij het betreden van het pand zal hem een verzekeringsattest worden gevraagd of, bij gebreke daarvan, een verklaring op erewoord.

VEILIGHEID: Vanwege de bijzonderheid van de plaats: 16e-eeuws kasteel omringd door slotgrachten, moet de klant waakzaam zijn met betrekking tot de veiligheid van zijn familie of vrienden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om kinderen zorgvuldig te begeleiden. Het wordt afgeraden om de rand van het water te naderen. Zwemmen in de slotgracht is verboden.

GESCHILLEN OF KLACHTEN
Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met het plaatselijke VVV-kantoor dat zal optreden voor de minnelijke schikking van geschillen.
Voor elk geschil dat niet in der minne kan worden opgelost, is de bevoegde rechtbank die van de plaats van het gehuurde gebouw. In overeenstemming met artikel L.6121 van de Consumentenwet kunt u gratis gebruikmaken van de MEDICYS-bemiddelingsdienst waaraan wij rapporteren: elektronisch: www.medicys.fr of per post: MEDICYS – 73, bd. Van Clichy – 75009 Parijs